اکسپت مقالهisi و پذیرش و چاپ مقالات isi-اخذ پذیرش-هزینه -زمان-پذیرش فوری و سریع مقاله

  • 0

اکسپت مقالهisi و پذیرش و چاپ مقالات isi-اخذ پذیرش-هزینه -زمان-پذیرش فوری و سریع مقاله

روند پذیرش تا چاپ مقالات isi در ژورنالهای مورد تایید وزارت علوم – وزارت بهداشت :(سابمیت کردن-پذیرش مقاله isi-چاپ مقاله isi-اخذ پذیرش مقالهisi-پذیرش فوری و پذیرش سریع مقالهisi-

 

۱-ارسال شدن مقاله به ژورنال انتخابی: (سابمیت مقاله)

در ابتدای کار باید ژورنال با توجه به رشته شما انتخاب شده و به جهت اکسپت و اخذ پذیرش مقاله سابمیت خواهد شدمقاله نیز باید توسط شما ارسال شود تا به ژورنال مربوطه جهت داوری و اخذ پذیرش مقاله معرفی گردد.

 

۲-روند داوری مقاله:

در این مرحله و بعد از ارسال شدن مقاله به ژورنال مورد نظرمقاله تحت داوری قرار خواهد گرفت و با توجه به بار علمی مقاله شما و کیفیت آن و بررسی داور یا داوران پذیرش و یا رجکت مقاله انجام می گیرد.

 

۳-اکسپت و پذیرش مقاله:

در صورت تایید مقاله شما توسط ژورنال مورد نظر برای پذیرش و چاپ نامه پذیرش و یا همان اکسپت رسمی ارسال خواهد شد.

 

۴-چاپ شدن مقاله

این مرحله باتوجه به روند کاری ژورنال مربوطه زمان چاپ کردن مقاله توسط هر ژورنال با مجله دیگر متفاوت هست زمانی بین دو الی چهارماه.